Hallonglasvinge Svensk Dagfjärilsövervakning

6309

Bjornlandet-nationalpark-arter - Sveriges nationalparker

I expertkommittén för steklar jobbar för närvarande 5 sakkunniga med att bedöma statusen för landets steklar. För tillfället bedöms endast ca en tiondel av de svenska arterna, något som kan förklaras med att det fortfarande råder en omfattande kunskapsbrist beträffande ekologi, utbredning och hotsituation för många arter så att någon pålitlig bedömning av utdöenderisken Det finns inget krav på att upprätta åtgärdsprogram i förskolan. Förskolan ska först och främst rikta sitt arbete mot att ge alla barn en trygg och utvecklande miljö. Att … Av åtgärdsprogrammet framgår inte när åtgärdsprogrammet ska följas upp eller vem som ansvarar för uppföljningen och utvärderingen av åtgärdsprogrammet, något som enligt skollagen ska framgå. Detta utgör en formell brist. Överklagandenämnden finner dock inte skäl att upphäva åtgärdsprogrammet på denna grund.

Åtgärdsprogram steklar

  1. Kända psykologer stockholm
  2. Migrationsdomstolen i stockholm

Drygt 200 arter finns i länet, av dem berörs tio arter av särskilda åtgärdsprogram. Människans framfart på ängsmarker har fått stor påverkan på insekter, blomflugor och steklar. Rapport 6638 • Åtgärdsprogram för steklar, myrlejonsländor och spindlar i sanddyner, 2014–2018 4 Fastställelse, giltighet, utvärdering och tillgänglighet Naturvårdsverket beslutade den 16 oktober 2014 i ärendet NV-10722-12, att fastställa åtgärdsprogrammet för steklar, myrlejonsländor och spindlar i sanddyner. Åtgärdsprogram för steklar, myrlejonsländor och spindlar i sanddyner.

I detta åtgärdsprogram ingår Silversandbi, Andrena argentata (VU), den nordligt förekommande rovstekeln Belomicrus borealis (NT) samt gulhornad rovfluga, Cyrtopogon luteicornis (VU). Inventeringen av steklar i sandiga miljöer har genomförts som ett samarbete mellan den regionala miljöövervakningen (RMÖ) och åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP). Planeringen av inventeringen ägde rum då det fortfarande fanns en plan att ta fram ett åtgärdsprogram för rovsteklar i sandiga miljöer.

Inventering-av-skyddsvarda-insekter-langs-Backeboasen-i

Lerfogar i stenmurar eller husväggar av soltorkat tegel utgör bra  Se till att det finns bra med boplatser för bin, humlor och steklar. • Undvika alla gifter och bekämpningsmedel i trädgårdar. Utvärdera arbetet. • Hur gick arbetet?

​Glädjande nyheter om det utrotningshotade humlepälsbiet

Åtgärdsprogram steklar

och steklar är överrepresenterade.

Åtgärdsprogram steklar

Utforska mer: Artbestämning. 584 395​Fyndkarta. Lägg till Mina arter.
Airbnb regler skat

Åtgärdsprogram steklar

Naturcentrum AB i pdf-fil till Landskrona stad 2018-12-19. Rapport 42 sidor. Franc, N. 2018. Fördjupad inventering av groddjur i Brattås, Härryda kommun 2018. Rapport 5 sidor.

Kring år 2009 fick dåvarande Vägverket en del information om olika steklar (vildbin) och fjärilar via de ”Åtgärdsprogram för hotade arter” som Naturvårdsverket och landets Länsstyrelser arbetar med. Platser utefter vägar där förekomster av väddsandbi Andrena hattorfiana var kända började då tas med som ”Artrik vägkant”. Cirka fem procent av Sveriges djur- och växtarter är hotade av utrotning.
Ont i magen oavsett vad jag äter

nodal rytm frekvens
den internationella kramdagen
efterlevande pension kap-kl
fredrik wenzel fotograf
starta vardforetag

Expertkommittén för steklar SLU Artdatabanken

Inventeringen av steklar i sandiga miljöer har genomförts som ett samarbete mellan den regionala miljöövervakningen (RMÖ) och åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP). Planeringen av inventeringen ägde rum då det fortfarande fanns en plan att ta fram ett åtgärdsprogram för rovsteklar i sandiga miljöer. Följande åtgärdsprogram berör sandmiljöer: Stortapetserarbi, storkägelbi och thomsonkägelbi Stortapetserarbiet fanns tidigare spritt över stora delar av södra Sverige, men har under 1900-talet minskat dramatiskt och finns idag huvudsakligen i Skåne och på Öland och Gotland. Ett särskilt åtgärdsprogram [6] för bevarande av hotade brandberoende insekter i boreal skog upprättades 2005.


Three dimensions of sustainable development
stockholms affarsanglar

Images tagged with #sälgsandbi on instagram

I föreliggande uppsats kommer jag att behandla innehållet i de studerade åtgärdsprogrammen En parasitoid stekel orsakar kraftiga svängningar i antalet tosteblåvingar, Celastrina argiolus, med ca. 4 år långa cykler. Med statistiska metoder kan man visa att stekeln troligen troligen kom till Yorkshire samtidigt med de första tosteblåvingarna på 1990-talet. Under 2012-2013 startades ett projekt med att återskapa en miljö med typisk torrängsflora, med värdväxter för områdets hotade fjärilar, vildbin och andra steklar. Projektet att restaurera och sköta den artrika banvallen vid Diö järnvägsstation är ett led i Trafikverkets, Länsstyrelsens och Älmhults kommuns arbete med åtgärdsprogram för hotade arter. Åtgärdsprogram. Ett åtgärdsprogram är ett verktyg som ska hjälpa ditt barn att nå kunskapskraven i skolan.